Home / 7ตัว / หลักการจับดวงยาม (ไร้รูป ไร้นาม)ตอนที่ 2
21 December, 2010

หลักการจับดวงยาม (ไร้รูป ไร้นาม)ตอนที่ 2

Posted in : 7ตัว, การหาลัคนา การจับดวงยาม on by : sarahw Tags: , , ,

Share Button

หลักการจับดวงยาม (ไร้รูป ไร้นาม)ตอนที่ 2

กลับมาว่ากันต่อเรื่องการตั้งดวงโดยไม่ต้องใช้วันเดือน ปี เกิด ต่อนะครับ

วิธีที่ ๓. พอที่จะสะดวกและใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีครับ

ให้ใช้ เข็มวินาที เป็นภพอัตตะ เกิน ๗ ให้เอา ๗ ลบ

ให้ใช้ เข็มนาที เป็นภพตนุ เกิน ๗ ให้เอา ๗ ลบ

ให้ใช้ เข็มชั่วโมง เป็นภพมรณะ เกิน ๗ ให้เอา ๗ ลบ

เช่น…เวลา ๐๙.๑๔.๑๐ วินาที ๑๐ วินาที เป็น เลข ๒

๑๔ นาทีใกล้ เลข ๓

๐๙ โมง เป็นเลข ๙ เกิน ๗ ให้ลบ ๗ จะได้เลข ๒


วิธี ที่ ๔.  เป็นวิธีที่ดีที่สุดและบอกรายละเอียดที่แม่นยำ โดยไม่ต้องถามผู้ดูดวงใด ๆ เลยครับ (ในเวลาหนึ่งยามใหญ่ ; ๙๐ นาที สามารถตั้งดวงได้ ๒๑ รูปแบบดวงเลยครับ )

โดยใช้ยามซอยเป็นการตั้งดวงครับ ที่เวลายามละ ๓ นาที กับ ๔๕ วินาที ตั้งเป็นภพอัตตะ

ใช้ยามหลักในวันที่มาดูตั้งเป็น ภพตนุ ครับ

ใช้วันที่มาดูตั้งเป็น ภพมรณะ ครับ

วิธีการคำนวณ

ในหนึ่งยามใหญ่ มี ๙๐ นาที ให้แบ่งออกเป็น ๓ ยามย่อย ยามย่อยละ ๓๐ นาที เป็นยามต้น ยามกลาง ยามปลาย ครับ

แล้วใช้แบ่งในยามย่อยที่ ๓๐ นาทีให้เป็น ๘ ยามก็จะได้ ยามซอยที่ยามละ ๓ นาที กับ ๔๕ วินาทีครับ

เช่น…วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๑๔ น.

ยามใหญ่เป็นยาม ๑ เวลา ๐๖.๐๐ ถึง ๐๗.๓๐ น.

ยาม ๖ เวลา ๐๗.๓๑ ถึง ๐๙.๐๐ น.

ยาม ๔ เวลา ๐๙.๐๑ ถึง ๑๐.๓๐ น. แบ่งเป็นยามย่อยละ ๓๐ นาทีจะได้ช่วงยามต้นในเวลาที่ ๐๙.๐๑ ถึง ๐๙.๓๐ น.

แล้วแบ่งในช่วง ๓๐ นาทีให้เป็น ๘ ช่วงยาม ในเวลา ๐๙.๑๔ น. จะได้ช่วงยามที่ สี่ ที่เป็นยามซอย ๕ ครับ


ทั้งหมดนี้เป็นแค่บ้างตัวอย่างที่ใช้คำนวนตั้งดวงในการทายดวงโดยใช้ เวลายามที่เข้ามาดูดวงครับ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด ในการทายดวงดวงคือการวางตำแหน่งตั้งทายดวงครับ ต่อให้ใช้ดวงของใครก็ได้ครับ ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ดวงของเจ้าของดวงก็สามารถทายได้อยู่ดีครับ พูดง่าย ๆ คือ ดวงหนึ่งดวงใช้ทายคนได้เป็น ๑๐ ดวงเลยครับถ้าตั้งเวลายามได้ถูกต้องครับ

…ธุลีดิน….

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published.